برنامه درسی علی ماوندادینقاشی

فارسی

عربی

شنبه

پرورشی

هندسه

تفکر

یک شنبه

فارسی

عربی

زیست

دوشنبه

نگارش

هندسه

حساب

سه شنبه

قرآن

کامپیوتر

اجتماعی

چهارشنبه

دینی

حساب

پرورشی

پنجشنبه